Stadgar för Magiska Lajvare

§1 Föreningen Föreningens namn är Magiska Lajvare. Föreningen har sitt säte i Kalmar. Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. Föreningen är ansluten till Sverok. Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för spelhobbyn. Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den. Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. Medlem blir den som skriftligt har anmält medlemskap till föreningen. Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem. Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta i och rösta på årsmöten och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem Medlemskapet gäller till och med det påföljande verksamhetsårets årsmöte. Efter detta måste medlemmen på nytt anmäla medlemskap om den vill fortsätta vara medlem i föreningen.

En medlem som vill gå ur föreningen ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas personen inte som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret. Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort. Styrelsen ska bestämma vilka som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare. Styrelsen kan alltid gemensamt teckna firman. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer Föreningen ska ha en eller två revisorer. Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. Revisorerna väljs på årsmötet, och tillträder så fort mötet är slut. En person som sitter i föreningens styrelse kan inte också väljas till revisor. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning Föreningen kan ha en valberedning. Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. Valberedningen väljs på årsmötet och tillträder så fort mötet är slut. Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år. För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen är närvarande på mötet och de enhälligt godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än två veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte och om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla måste minst dubbelt så många rösta för ändringen, som de som röstar mot.

§10 Nedläggning Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen vidare. Om föreningen läggs ned ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller till Sverok.